โครงการฝึกอบรมสำนักรับรองการปาไม้ Print
Written by checkwood1 rfd   
Friday, 26 July 2013 07:00

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้  สำนักรับรองการป่าไม้ โดยการสนับสนุนจาก ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง  รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม...คลิ๊ก
เอกสารประกอบการบรรยาย
ภารกิจสำนักรับรองการป่าไม้
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้EU_Timber_Regulation_EUTR
การอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้
มาตรฐานการรับรองการป่าไม้
การออกหนังสือรับรองไม้ในบัญชีCITES
ความรู้เรื่องใบเบิกทางนำไม้
มุมมองของภาคเอกชน
 

LAST_UPDATED2