อบรมNSW Print
Written by checkwood1 rfd   
Wednesday, 04 December 2013 07:00
การอบรม NSW เรื่องดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนารับรองแหล่งกำเนิดไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window ระยะที่ 2  โดยบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนื่ยน จำกัด  โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สำนักรับรองการป่าไม้
ดาว์นโหลดคำสั่ง แจ้งเข้าร่วมการอบรม  สำเนาคำสั่ง  เอกสารประกอบการอบรม  แบบสอบถามความพร้อม
บริษัทขอความกรุณาผู้เข้าอบรมได้โปรดนำ notebook มาด้วยจักทำให้การอบรมมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และจะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับเอกสารการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ ตังนี้
LAST_UPDATED2