รับสมัตรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฯ Print
Tuesday, 11 February 2014 07:00
กรมป่าไม้ โดยสำนักรับรองการป่าไม้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามกรอบการเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) เพื่อการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ของประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (TH EU Forest Law Enforcement, Government and Trade : TH EU FLEGT) ขณะกำลังเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ประเทศไทยจะตกลงร่วมกันกับสหภาพยุโรป ว่าด้วยเรื่องการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการค้า และ เพิ่มประสิทธิภาพ ของการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ประกาศด้านล่าง

รับสมัตรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงาน FLEGT ในประเทศไทย.pdf
LAST_UPDATED2