เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  
ระบบตรวจสอบข้อมูล
There are no translations available.


     มื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้  (นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ.2556 ณ โรงแรม หินสวย-น้ำใส รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ทุกสำนัก ทั่วประเทศ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน และศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 106 คน

          การสัมมนาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

        1.ภาคการบรรยาย เพื่อชี้แจงซักซ้อมแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

         2.ภาคการอภิปราย เพื่อจัดเวทีอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของชุมชนในการดูแลรักษาป่า” โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การป้องกันรักษาป่า และทางด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นำเสนอความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

          3.ภาคระดมความคิด เพื่อแบ่งกลุ่มระดมความคิด และนำเสนอผลงานการระดมความคิด ในประเด็นตัวชี้วัดความสำเร็จของป่าชุมชน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานป่าชุมชนและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          ผลที่ได้จากการสัมมนาจะได้นำเรียนผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

  

   

   

   

       


              


       


       


      


 
     
 

 
cmf_03.png
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์