รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งข้อมูลเบาะแส
ในการร้องเรียน/แจ้งข้อมูลเบาะแส ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อสามารถจัดการตามข้อมูลได้
ก่อนดำเนินการร้องเรียน/แจ้งข้อมูลเบาะแส โปรดตรวจสอบว่ากรณีมีมูลความจริง มิได้เป็นการกลั่นแกล้งกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
-----------------------------------------------------

ข้อมูลของผู้ร้องเรียน/แจ้งข้อมูลเบาะแส
(โปรดระบุชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ หรือ E-mail ของผู้ร้องเรียน/แจ้งข้อมูลเบาะแส ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลความคืบหน้าให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด)

ชื่อ :
นามสกุล:
รหัสประชาชน 13 หลัก :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
E-mail:
ข้อมูลที่ต้องการร้องเรียน/แจ้งข้อมูลเบาะแส
บุคคล
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน :
ไม่ทราบชื่อผู้ถูกร้องเรียน  
ทราบ (ระบุชื่อ - นามสกุล)
หน่วยงาน :
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ  
ทราบ ระบุ
เรื่อง :
รายละเอียด :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ภารกิจ (แจ้งข้อมูล/เบาะแส)
เรื่อง :
รายละเอียด :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โปรดบรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน ที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด