"บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน"

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  
โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2551

1. ความเป็นมาของโครงการ


พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการบุกรุกเข้า ครอบครองพื้นที่ป่าไม้เพื่ออยู่อาศัยและทำกิน ทำการแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร และการ ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงานที่มีความต้องการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นต้น ในปัจจุบันการ บุกรุกพื้นที่ป่าพบกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรติดตามมาอย่างมากมาย ทั้งปัญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถี่ และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวหากมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดีจะช่วยแก้ไข ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ให้เป็นหน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้ทำ หน้าที่บริหารงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจ หลักในการสำรวจวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้ในการกำหนด ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การประเมินผลและติดตามการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และนโยบายการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือ การใช้ประโยชน์อื่นๆ

จากภารกิจของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดังกล่าว จำเป็นต้องมีข้อมูลด้านสภาพทรัพยากร ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่าย ดาวเทียม โดยมอบหมายให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการภายใต้การควบคุมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพ ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัดทำแผนที่ป่าไม้ของประเทศไทยและ จัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ เพื่อรองรับและสนับสนุนต่อการดำเนินการจัดการป่าไม้ของประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งสามารถดำเนินการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการ ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

iconรายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางแสดงแผนที่ป่าไม้ ปีพ.ศ. 2551 รายจังหวัด

กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ภูเก็ต สมุทรสาคร
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช มหาสารคาม สระแก้ว
กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ มุกดาหาร สระบุรี
กำแพงเพชร นนทบุรี แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี
กระบี่ นราธิวาส ยโสธร สุโขทัย
ขอนแก่น น่าน ยะลา สุพรรณบุรี
จันทบุรี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี
ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ระนอง สุรินทร์
ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง หนองคาย
ชัยนาท ปราจีนบุรี ราชบุรี หนองบัวลำภู
ชัยภูมิ ปัตตานี ลพบุรี อ่างทอง
ชุมพร พระนครศรีอยุธยา ลำปาง อำนาจเจริญ
เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน อุดรธานี
เชียงราย พังงา เลย อุตรดิตถ์
ตรัง พัทลุง ศรีสะเกษ อุทัยธานี
ตราด พิจิตร สกลนคร อุบลราชธานี
ตาก พิษณุโลก สงขลา ..
นครนายก เพชรบุรี สตูล ..
นครปฐม เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ ..
นครพนม แพร่ สมุทรสงคราม ..

 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-5797583