English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

News

1567

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กให้กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ณ วังสระปทุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 255... อ่านเพิ่มเติม

1573

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556... อ่านเพิ่มเติม

1561

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556... อ่านเพิ่มเติม

1572

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556... อ่านเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวกิจกรรม

1581

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1580

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ณ สนามบิน ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) จ.เชียงราย อ่านเพิ่มเติม...

1579

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูการดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อ่านเพิ่มเติม...

1578

News image

กรมป่าไม่ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ชื่องาน “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ณ กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1576

News image

กรมป่าไม้จัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2557 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1575

News image

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวบ้านลูกูดู บ้านห้วยยาบ ต.แม่ตื่น บ้านแม่ล่องใต้ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1577

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำนายอภิชาติ รัตนราศรี ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 และคณะ ตรวจหน่วยงานในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1574

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1571

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1568

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจ
       ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทาง
       การดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดผู้บริหารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป้

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า พ.ศ. 2555-2556
การจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2557
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ส่งรายชื่อหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายและพัธมิตรในการป้องกันรักษาป่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายและพัธมิตรในการป้องกันรักษาป่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3474/2556
- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
      เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่อง การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
      เพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน

- ลงพระนามและลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุุทธศักราช 2557
-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 7/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Watershed Management Specialist
- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" และหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางานป่าไม้"

- ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 1
 
ปฎิทินกิจกรรม Print
ดูรายปี ดูรายเดืิอน ดูรายสัปดาห์ วันนี้ ค้นหา ข้ามไปเดือนที่เลือก

เสาร์, 29 มิถุนายน 2024สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2630
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้13047
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2630
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา106770
mod_vvisit_counterเดือนนี้242169
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา780402
mod_vvisit_counterทั้งหมด20873806

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat