เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประชุมหารือการดำเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:%M

 

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการโครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ ระหว่างที่ปรึกษาโครงการและผู้ประสานงาน โดยมี  ผอ.ฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ   ซึ่งทำหน้าที่   เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เป็นประธานการประชุม    และมีผู้เข้าร่วมประชุม   ดังนี้  
              1) นายสมชาย   มโนพิรุฬห์พร   ผู้จัดการโครงการ
              2) ผศ.ดร.วีระภาส  คุณรัตนสิริ  ที่ปรึกษาชาวไทย  
              3)
Dr.A Yenemurwan Omule ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ
              4) นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ 

                  ทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ 
              5) นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง
              6) นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง
          ที่่ประชุมได้หารือในเรื่องของขอบเขตการดำเนินงานโครงการ การออกแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล และแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

       

      

      

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584