เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
แผนการดำเนินงาน
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:%M

                              

    แผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ชาติ

                                                                                                                     

ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ประชุมของคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน

พ.ค. 55

 

2

ประชุมของคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ

พ.ค. 55

 

3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ระดับภูมิภาค เพื่อศึกษาถึงข้อมูลที่จะ
จัดหาได้

ก.ค. 55

 

4

ส่งรายงานก้าวหน้ากลางปี

ก.ย. 55

 

5

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือและยืนยันความถูกต้อง

ต.ค. 55

 

6

ประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อรับรองรายงานผล
การศึกษาฯ

ต.ค. 55

 

7

ส่งรายละเอียดโครงการ

ต.ค. 55

 

8

ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

พ.ย. 55

 

9

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ธ.ค. 55

 

10
 รายงานการเงินพร้อมรายงานการตรวจบัญชี

ก.พ. 56

 

11

รายงานสิ้นสุดโครงการ

ก.พ. 56

 

 

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584