เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:%M


คณะกรรมการบริหารโครงการ   ประกอบด้วย

อธิบดีกรมป่าไม้ (หรือรองอธิบดีกรมป่าไม้ที่ได้รับมอบหมาย)                                                         ประธานคณะกรรมการ

ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                                                                           คณะกรรมการ

ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                                                     คณะกรรมการ

ผู้แทนองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ                                                                                                      คณะกรรมการ

ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่น                                                                                                                                        คณะกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ                                                                                                  คณะกรรมการ

นายสุชาติ  กัลยาวงศา                                        นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                                คณะกรรมการ

นายสุรัตน์   กาญจนกุญชร                                  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                                คณะกรรมการ

นายสุเมธ  ศิริลักษณ์                                            นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                                คณะกรรมการ

นายวรธรรม  อุ่นจิตติชัย                                       นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                                คณะกรรมการ

นายสภลท์  บุญเสริมสุข                                       นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                                คณะกรรมการ

นางสาวสุวรรณา   อ่ำเผือก                                  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                               คณะกรรมการ

นายปรีชา   องค์ประเสริฐ                                      นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ                                        คณะกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ                                          คณะกรรมการและเลขานุการ

นายโชคชัย   เลิศเกียรติวงศ์                           ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ            คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584