เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตอบแบบสอบถามวันที่ 17 กรกฎาคม
เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2555 ได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ ตามโครงการเสริมสร้างระบบข้อมูลด้านป่าไม้ของชาติ  ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรม ป่าไม้ โดย ผศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาชาวไทย เป็นผู้ชี้แจงการตอบแบบสอบถาม และนายสมชาย มโนพิรุฬห์พร ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584