พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ พิมพ์
วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2013 เวลา 07:%M

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ


จังหวัด

 

 

 

 

จำนวนป่า

เนื้อที่ตามกฎกระทรวง

 (ไร่)

 

 

เนื้อที่กรมอุทยานฯ ทับซ้อนป่าสงวนฯ (ไร่)

มอบให้

ส.ป.ก.

พื้นที่กันคืนจาก ส.ป.ก. (ไร่)

คงเหลือพื้นที่

ป่าสงวนฯ (ไร่)

ป่าไม้ถาวร (ไร่)

รวมพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ (ไร่)

มหาสารคาม

10

254,312

-

 

210,586

42,891

36,940

 

3,133

 

82,964

ขอนแก่น

22

1,697,520

523,037

990,578

131,441

56,717

171,972

360,130

ร้อยเอ็ด

10

479,307

38,170

336,857

35,186

123,312

12,919

136,231

กาฬสินธุ์

14

1,161,873

95,739

493,425

43,793

548,827

27,490

620,110

มุกดาหาร

13

1,720,400

518,535

506,615

75,639

693,268

38,596

807,503

รวม

64

 

5,313,412

 

1,175,481

 

2,538,061

 

382,950

 

1,459,064

 

254,110

 

2,006,938

ตารางที่ ๑ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบ


แผนที่แสดงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบ


ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบ