หนังสือเวียน พฤษภาคม ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๕๙๕ ลงวันที่  ๔ พฤษภาคม๒๕๕๔
เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม
"โครงการทัวร์สุขภาพ" 
   
alt หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๕๘๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณาเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   
alt       - เอกสารแนบ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๖๓๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการหรือค่าตอบแทน
ด้านที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการ
   
alt  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๖๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
alt 
   
alt     - เอกสารแนบ (1)
   
      - เอกสารแนบ (2)
alt  
alt     - เอกสารแนบ (3)
alt  
alt     - เอกสารแนบ (4)
alt  
alt     - เอกสารแนบ (5)
alt  
alt     - เอกสารแนบ (6)
alt  
alt  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๖๗๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้นที่สีเขียว" ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  
alt
alt  
alt     - เอกสารแนบ (1)
alt  
alt     - เอกสารแนบ (2)
   
alt     - เอกสารแนบ (3)
   
alt      
   
alt    
   
alt    
   
alt    
   
alt    
   
alt     
   
     
alt  
alt     
alt  
alt     
alt  
alt     
alt  
alt  
   
alt  
   
alt