โครงสร้างฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้ PDF Print E-mail
Monday, 06 February 2012 07:00
There are no translations available.

ฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้


น ายธีรพล ปัทมนิรันดร์กุล หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1)    วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการเพาะชำกล้าไม้และจัดเตรียมกล้าไม้
เพื่อสนับสนุนส่วนราชการองค์กรต่างๆ
2)    จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการผลิตกล้าไม้ประจำปี
3)    ควบคุมการจัดเตรียมและจัดทำกล้าไม้ทุกรูปแบบรวมทั้งตามแนวนโยบาย
4)    ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้แก่ทุกองค์กรรวมภาครัฐเอกชน
และประชาชนผู้สนใจ
5)    ประสานแผนงานการเพาะชำกล้าไม้กับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
6)    รวบรวมข้อมูลสถิติความต้องการกล้าไม้และข้อมูลที่จำเป็นในการ
วางแผนการผลิตกล้าไม้
7)    ศึกษาวิเคราะห์หาวิธีที่เหมาะสมเพื่อนำมากำหนดเป้าหมายในการ
ผลิตกล้าไม้

และปฏิบัติงาน ด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 งานคือ
1) งานแผนงาน
            - นางสาวธัญยธรณ์ อุดมศักดิ์เวชกุล  หัวหน้างานแผนงาน
2) งานงบประมาณ
             - น ายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ หัวหน้างานงบประมาณ
 
เบอร์โทร : 025614292-3 ต่อ 5512, 5513