ธันวาคม ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Thursday, 31 October 2013 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๖

   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๘๒๑
ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๘๑๒
ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  การพิจารณาโครงการพัฒนาเทคนิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๗๙๗
ลงวันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๗๓๕
ลงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๕๓
ลงวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๕๒
ลงวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมป่าไม้