ประชาสัมพันธ์

     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
     การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ)
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เข้าไปดูที่ dpis.forest.go.th:8080/admin/index.html
     การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
     ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปช่วยปฏิบัติราชการ
     การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้ (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)

แบบฟอร์มต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
1.แบบฟอร์มใบลา
 1.1iconแบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (29 kB) 
 1
.2
iconแบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (30 kB)

 1.3
iconแบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร (20.5 kB)
 1.4
iconแบบฟอร์มการลาอุปสมบท (31 kB)
 1.5
iconแบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (24 kB)

 1.6
iconแบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ (40.5 kB)
   
iconแบบฟอร์มขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ (60.78 kB) 
 1.7iconแบบใบขอยกเลิกวันลา (26 kB) 
 1.8icon แบบรายงานการลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (29.23 kB)
2.แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2.1iconแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ (188.1 kB)    
 2.2
iconแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (190.71 kB) 
 2.3
iconแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ (188.45 kB)
 2.4
iconแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ (72.67 kB)
3.แบบฟอร์มเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
 3.1iconแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง( แบบ1- 4 ) (203.18 kB)
 
3.2iconแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (157.63 kB) 
 3.3
iconฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง (72.98 kB)

 3.4
iconบัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (3.81 MB)
 3.5
iconแบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมป่าไม้ (30 kB)
 
   
iconคำชี้แจง (39.8 kB) 
4.แบบฟอร์มสำหรับพนักงานราชการ
 4.1iconแบบประเมินสำหรับพนักงานราชการ (100.5 kB)
 4.2iconแบบฟอร์มการทำสัญญาจ้างสำหรับพนักงานราชการ (92.33 kB)
 4.3
iconแบบฟอร์มใบลาออกสำหรับพนักงานราชการ (65.49 kB)
5.iconสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ (157 kB) 
6.iconแบบสำรวจข้อมูลโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (517.81 kB) 
7.iconแบบฟอร์มงบเดือน (22.5 kB)
8.iconใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (73.94 kB)
9.iconแบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (279.05 kB)
  
iconแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ. (79.51 kB)
  
iconแบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (136.79 kB)            
  
iconแบบฟอร์มการสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทำเบียนแล้ว (209.36 kB)
10.iconแบบบัญชีผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (แบบ คร 1/49) (21.5 kB) 
11.iconแบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการกรมป่าไม้ (15.4 kB)
  
iconแบบฟอร์มขอโอนมารับราชการกรมป่าไม้ (41.99 kB)
12.iconแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ (93.65 kB)
13.iconหนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน (66.55 kB)  
14.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 14.1iconแบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน (75.53 kB)
 
14.2iconแบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน (75.26 kB)
15.แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหน่ง
iconแบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (คส 9) (26 kB) 
iconบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คส 9) (24 kB)
icon
แบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (คส 10) (158.5 kB)
icon
บัญชีรายละเอียดการสั่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (คส 10) (35.5 kB)
iconบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.)(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)(22.5 kB) 
iconบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) (22.5 kB)
iconหนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (39.5 kB)
iconแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน (68.7 kB)
iconตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินลูกจ้างประจำ (117.5 kB)
iconแบบฟอร์มการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานราชการ (57 kB)
iconแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ (116.5 kB)
 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 2595