English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

• กำหนดการเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ)
• ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอ CIO กระทรวง
• ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
• ขอความอนุเคราะห์เบิกอุปกรณ์และพัสดุของศูนย์สารสนเทศ
• แบบฟอร์มการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
• แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน (แบบ สงป. 301)
• ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
• Font THSarabun
• มาตรการกำหนดการเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
• แบบฟอร์มปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์
• แบบฟอร์มการสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
• แบบสำรวจระบบอินเตอร์เน็ต
• แบบสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
• แบบฟอร์มขอใช้ Email กรมป่าไม้
• ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอ CIO กรมป่าไม้

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
++ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สามารถดาวโหลด โปรแกรม Anti Virus ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ ++
ภารกิจศูนย์สารสนเทศ
There are no translations available.

ศูนย์สารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 
(1)   วางแผนจัดระบบการสำรวจและประสานการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากร ป่าไม้กับหน่วยงานต่าง ๆ
(2)   ควบคุม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการจัดหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้
(3)   เป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้
(4)   ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ศูนย์สารสนเทศ มีการแบ่งงานภายในดังนี้


1) งานธุรการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
    1. ปฏิบัติงานธุรการของศูนย์สารสนเทศ
    2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ
    1. ศึกษา วิเคราะห์ ในการวางแผนจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้
    2. ควบคุมกำกับดูแลและ สนับสนุนการจัดหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมป่าไม้
    3. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3) ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ
    1. วางแผนจัดระบบการสำรวจและประสานการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากร ป่าไม้กับหน่วยงานต่างๆ
    2. เป็นหน่วยงานกลางในการ เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการบริหารงานทั้งส่วน กลางและส่วนภูมิภาค
    3. เป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้
    4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ผู้อำนวยการศูนย์


ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 7584, หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621