ผลการดำเนินงาน ปี 53 Print
There are no translations available.

ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบประมาณ 900,000 บาท

1. ด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    รับผิดชอบตัวชี้วัด มิติด้านการพัฒนาองค์กร จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4    ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนการมอบโอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 15       ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรกรมป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ โรงแรมวิลลา พาราดี เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 75 คน

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ โรงแรม ที.เค พาเลซ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2553 จำนวน 101 คน

2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านป่าไม้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2553 จำนวน 35 คน

2.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ โรงแรม ที.เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 10 กันยายน 2553 จำนวน 47 คน

2.5  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมป่าไม้      ณ โรงแรม ที.เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2553

2.6 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรมกรมป่าไม้ (ประกวดสัญลักษณ์)

2.7  คลีนิคให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนารระบบราชการ

      - สำนักส่งเสริมการปลูกป่า วันที่ 5 สิงหาคม 2553

      - สำนักวิจัยและการพัฒนาการป่าไม้ วันที่ 9 สิงหาคม 2553

      - สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ วันที่ 9 สิงหาคม 2553

      - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) วันที่ 1 กันยายน 2553

      - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (สาขานครสวรรค์) วันที่ 2 กันยายน 2553

      - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (สาขาปราจีนบุรี) วันที่ 3 กันยายน 2553

      - สำนักจัดการป่าชุมชน วันที่ 9 กันยายน 2553

      - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 13 กันยายน 2553

          - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) วันที่ 23 กันยายน 2553