Print
There are no translations available.

ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งบประมาณ 1,000,000 บาท

1. ด้านการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    รับผิดชอบตัวชี้วัด มิติด้านการพัฒนาองค์กร จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4    ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนการมอบโอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 12       ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร

2.1  ประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (Introduction to PMQA) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 232 คน

2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมป่าไม้ให้ เก่ง ดี มีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 จำนวน 70 คน

2.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 จำนวน 37 คน

2.4      ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมป่าไม้แก่ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค วันที่ 1 กันยายน 2554 จำนวน 44 คน