หนังสือรัองขอจัดทำโครงการป่าชุมชน
แนบท้ายคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน (ปชช.1)

ฉบับลงวันที่   เดือน    พ.ศ.
ของราษฎรหมู่ที่    ตำบล   อำเภอ   จังหวัด
 

วันที่   เดือน    พ.ศ.
เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  
         ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้   จำนวน คน  ได้ร่วมกันร้องขอจัดทำโครงการป่าชุมชนในบริเวณป่า หมู่ที่    
ตำบล อำเภอ   จังหวัด
 

         จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้ขอรับรองว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป  เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ดังระบุข้างต้น และอยู่ในสภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาที่จะขอตั้งเป็นป่าชุมชนได้
 
ลำดับ
ชื่อนามสกุล
ลายมือชื่อ
บ้านเลขที่
อายุ
หมายเหตุ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10