แบบคำขอรับกล้าไม้
เขียน
วันที่
เรื่องขอรับกล้าไม้
เรียน หัวหน้า
  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) อยู่
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด มีความประสงค์ที่
จะขอรับกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกตามโครงการ (ใส่เครื่องหมาย ในช่อง )
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชนบท
โครงการปลูกไม้ยืนต้นป้องกันการแพร่การจายดินเค็ม
โครงการปลูกต้นไม้ทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ)
โดยนำไปปลูกบริเวณ หมู่ที่ ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวน ไร่/กม.และขอรับรองว่า
พื้นที่ที่จะปลูกไม่อยู่ในบริเวณที่ได้รับทุนช่วยเหลือจากทางราชการ ซึ่งมีค่ากล้าไม้อยู่แล้ว มีรายละเอียดชนิด / จำนวนกล้าที่
ขอรับ ดังนี้
  ชนิดกล้าไม้ จำนวน(กล้า)     ชนิดกล้าไม้ จำนวน(กล้า)  
1.   6.  
2.   7.  
3.   8.  
4.   9.  
5.   10.  
 
รวม ชนิด กล้า
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ  
 
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ขอ)
(............................................................. )
 
หมายเหตุ
  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่นำกล้าไม้ไปปลูก(ให้ระบุสถานที่ที่สำคัญหรือจุดสังเกตอื่นใดใกล้พื้นที่ที่จะปลูก
เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผล
ระยะทางจากหน่วย ถึงพื้นที่ประมาณ กิโลเมตร
 
 
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ขอ)
(............................................................. )