แบบโครงการประกอบคำขอรับกล้าไม้
        

หลักการและเหตุผล (โครงการปลูกต้นไม้ทั่วไป)
              หลักการและเหตุผล (โครงการปลูกต้นไม้ทั่วไป) เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปเกิดสถาวะความแห้งแล้ง และน้ำท่วม แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ให้ได้พบเห็นอยู่ทั่วไป สภาพพื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อ การเกษตรกรรมกลับเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่โดยตรงและมีผลกระทบต่อรายได้ที่เคยได้รับ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางแก้ไข และวิธีการแก้ไขปัญหานี้ที่เหมาะในขณะนี้ วิธีการหนึ่งก็คือการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซึ่งมีผลทำให้พื้นดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และยังได้รับผลประโยชน์ อื่นๆ จากต้นไม้ที่ปลูกทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย เช่น มีไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือน, เป็นแหล่งอาหารและร่มเงา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอยู่ดีกินดีสามารถเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้ปลูกได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ด้วย
 
วัตถุประสงค์
 ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
 ปลูกเพื่อเป็นแนวกั้นลม
 ปลูกเพื่อเป็นไม้ใช้สอยในครัวเรือน
 ปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพดิน
 ปลูกเพื่อการเลี้ยงสัตว์
 ปลูกเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 ปลูกเพื่อความสามัคคีในชุมชน
 ปลูกเพื่อ (ระบุ)

เป้าหมาย
             ต้องการพัฒนาสภาพพื้นดินที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนมีไม้ใช้สอยในครัวเรือน ยกระดับรายได้ให้กับครองครัว
 
โดยปลูกในพื้นที่
  โฉนด
   น.ส.3, น.ส.3ก.
 สทก.
  ส.ป.ก.
  อื่นๆ
 
จำนวนเนื้อที่ ไร่   ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน   หมู่ที่ ตำบล
อำเภอ     จังหวัด
  จำนวนกล้าไม้ที่ขอรับการสนับสนุน กล้า 
วิธีดำเนินการ
 ปลูกระยะ เมตร
 ปลูกเป็นแนวสองข้างถนน
 ปลูกแบบวนเกษตร
 อื่นๆ (ระบุ)
 
 งบประมาณในการปลูก ไร่ละ บาท  โดยใช้งบประมาณจาก
 ส่วนตัว
 ได้รับจาก อ.บ.ต., สภาตำบล
 อื่นๆ (ระบุ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 สามารถปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 สร้างความสวยงาน และความร่มรื่นให้กับพื้นที่
 สามารถพัฒนาสภาพพื้นดินให้ใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
 สามารถเพิ่มผลผลิตและยกระดับรายได้
 อื่นๆ (ระบุ)

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ
( )