เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้598
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้676
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1973
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3425
mod_vvisit_counterเดือนนี้8633
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16689
mod_vvisit_counterทั้งหมด866862

ปฏิทินกิจกรรม

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
มาตรา 7 (4) PDF Print E-mail
Thursday, 25 April 2013 07:00
There are no translations available.

มาตรา ๗(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 รหัสเอกสาร

 เรื่อง

 7-41 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้
 7-41-01 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7-41-02 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7-41-03 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7-41-04 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7-42 กฎกระทรวง ระเบียบ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7-42-01 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕๗ (พ.ศ. ๒๗๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 7-42-02 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕
 7-42-03 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 7-42-04 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7-42-05 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒
 7-42-06 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา
 7-42-07 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 7-42-08 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7-42-09 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7-42-10 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางและการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7-42-11 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ ๑๖, ๑๗, ๑๘ และ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 7-42-12 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7-42-13 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๘
 7-42-14 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7-42-15 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7-42-16 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 7-42-17 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๔๕
 7-42-18 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๔๕
 7-42-19 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
 7-43 หนังสือเวียน กฎ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
 7-43-01 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา
 7-43-02 การขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่างๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี
 7-43-03 ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้มี ผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ฯ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
 7-43-04 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 7-43-05 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 7-43-06 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
 7-43-07 เอกสารว่าด้วยหลักการทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการจัดการความตกลง RCEP
 7-43-08 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 7-43-09 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 7-43-10 แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคทรัพย์สิน
 7-43-11 กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
 7-43-12 ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ ฉบับ
 7-43-13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้
 7-43-14 ประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถามที่ ๓๘๙/ร.
 7-43-15 กระทู้ถามที่ ๑๔๔ ร. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 7-43-16 การประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป
 7-43-17 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 7-43-18 กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓
 7-43-19 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 7-43-20 กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
 7-43-21 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ.๒๕๕๓
 7-43-22 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
 7-43-23 การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 7-43-24 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 7-43-25 ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 7-43-26 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 7-43-27 การให้ข่าวของทางราชการ
 7-43-28 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้กรณีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
 7-43-29 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7-43-30 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการของทางราชการ
   
  อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556

รายงานข้อมูลโดย
นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

 

banner1

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่อ 5053,5063,5657 โทรสาร : 0 2579 2884, 0 2562 0702