เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้83
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้393
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1088
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3504
mod_vvisit_counterเดือนนี้11252
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16689
mod_vvisit_counterทั้งหมด869481

ปฏิทินกิจกรรม

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
มาตรา 9 (4) PDF Print E-mail
Thursday, 25 April 2013 07:00
There are no translations available.

มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รหัสเอกสาร

 เรื่อง

 

 คำสั่ง/ระเบียบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 9-4-001

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 9-4-002

มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

 9-4-003

การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

 9-4-004

คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

 9-4-005

รายงานผลการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

 9-4-006

ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลและบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9-4-007

แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

 9-4-008

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

 9-4-009

การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนวจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9-4-010

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9-4-011

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการรและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่

 9-4-012

ปัญหาของการจัดการป่าชุมชน

 9-4-013

กำชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒

 9-4-014

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้

 9-4-015

การให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้รับทราบข้อกำหนด กฎกระทรวง

 9-4-016

สรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9-4-017

การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)

 9-4-018

กำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอล์

 9-4-019

แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการใช้คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 9-4-020

ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9-4-021

มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒

 9-4-022

การยกร่างระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9-4-023

แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)

 9-4-024

ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครอง การตรวจสอบการทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

 9-4-025

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 9-4-026

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 9-4-027

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำไม้กฤษณาเข้ามาในราชอาณาจักร

 9-4-028

การออกใบเบิกทางไม้แปรรูป

 9-4-029

การถ่ายลำสินค้าที่มีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์

 9-4-030

การตรวจสอบการนำไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

 9-4-031

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้และค่าชดเชยการปลูกป่าและบำรุงป่า

 9-4-032

ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 แบบฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ

 9-4-033

(แบบบัญชีไม้ท่อน) บัญชีรายการไม้แปรรูปที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร

 9-4-034

แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทาง

 9-4-035

แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทางของสำนักงาน ป่าไม้สาขา จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 9-4-036

คำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน

 9-4-037

การขออนุญาตนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้และพันจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

 9-4-038

การแจ้งการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้

 9-4-039

คำขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

 9-4-040

คำขอรับใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด

 9-4-041

คำขอค้าของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม๑)

 9-4-042

คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

 9-4-043

คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๑)

 9-4-044

คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๔)

 9-4-045

คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)

 9-4-046

คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง

 9-4-047

หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม, หนังสือมอบอำนาจ, คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

 9-4-048

คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา (ป.ส.๑๗)

 9-4-049

รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๘)

 9-4-050

กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๙)

 9-4-051

คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) (ป.ส.๒๑)

 9-4-052

คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) (ป.ส.๒๑)

 9-4-053

รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๒)

 9-4-054

หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรือออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๓)

 9-4-055

คำขออนุญาตเข้ากระทำเพื่อประโยชน์การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๔)

 9-4-056

หนังสืออนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๖)

 9-4-057

คำขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๗)

 9-4-058

หนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๘)

 9-4-059

คำขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๙)

 9-4-060

รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลู้กไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๓๐)

 9-4-061

หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 9-4-062

รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น (ป.ส.๓๒)

 

 คู่มือ/ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 9-4-063

รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 9-4-064

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพื่อการจัดทำงบประมาณ

 9-4-065

คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้

 9-4-066

คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของกรมป่าไม้

 9-4-067

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้

 9-4-068

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)

 9-4-069

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)

 9-4-070

คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)

 

อัพเดต ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556

รายงานข้อมูลโดย
นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

 

banner1

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่อ 5053,5063,5657 โทรสาร : 0 2579 2884, 0 2562 0702