เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้142
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้421
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2383
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3525
mod_vvisit_counterเดือนนี้9742
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16689
mod_vvisit_counterทั้งหมด867971

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

-------------

         เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลโดยจัดให้มีการ
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ  ดังนั้น
กรมป่าไม้ จึงจัดให้มี
ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้

         (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้

               ๑. ข้าราชการระดับ ๑ - ๑๐ สังกัดกรมป่าไม้

               ๒. ลูกจ้างประจำสังกัดกรมป่าไม้

         (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

               - สมุดประวัติ/ก.พ. ๗/แฟ้มประวัติ

         (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

               - ใช้ในการบริหารงานบุคคลของกรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล จะกำหนดวิธีการดังนี้

               ๑. กรอกแบบขอตรวจสอบ ก.พ. ๗ หรือสมุดประวัติ

               ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรือผู้รักษา

ราชการแทนพิจารณาอนุมัติ

         (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

               ๑. การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

               ๒. การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการใน ก.พ. ๗ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

                   ๒.๑  รายการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่จะต้องแจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่
ทราบเพื่อบันทึกใน ก.พ. ๗

                           ๒.๑.๑. การผ่านการอบรม ดูงานและการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการดังกล่าว โดยแนบสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ให้กองการเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ ชุด

                          ๒.๑.๒ การเพิ่มวุฒิการศึกษา ใช้หลักฐานสำเนาประกาศนียบัตรปริญญาบัตร
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๒ ชุด

                          ๒.๑.๓ การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว - ชื่อสกุล ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง
โดยแนบสำเนาเอกสารหลักฐานในการเปลี่ยน เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว - ชื่อสกุล
พร้อมแนบแบบ ทร. ๑๔ (สำเนาทะเบียนบ้าน) จำนวน ๔ ชุด

                          ๒.๑.๔ การเพิ่มรายการอื่น ๆ เช่น การได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เป็นต้น
ให้ส่งสำเนาใบประกาศหรือหลักฐานอื่น ๆ จำนวน ๑ ชุด

                   ๒.๒ เอกสารหลักฐานที่ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๓๑ ทุกครั้ง

         (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล

               - เจ้าของประวัติ คำสั่งแต่งตั้ง ย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                              จรินทร์  อิฐรัตน์

                    รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                             อธิบดีกรมป่าไม้


[รก. ๒๕๔๔/พ๑๑๔ง/๘๔/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔]

 

พรพิมล/แก้ไข

๕ มิ.ย ๒๕๔๕ 

 

banner1

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่อ 5053,5063,5657 โทรสาร : 0 2579 2884, 0 2562 0702