Plan_2557 Print
Written by checkwood1 rfd   
Monday, 28 October 2013 07:00
อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติแผนงานและแผนเงิน ปี 2557
ปีนี้สำนักรับรองการป่าไม้ได้เงินหมวดค่าใช้สอย ตอบแทน วัสดุ เท่ากับ ปีที่แล้ว คือ รวม 1,200,000 บาท
แต่สำนักส่วนกลางส่งให้ต่างจังหวัดเพิ่มจากปีที่แล้ว ประมาณ 50,000 บาท เฉลี่ยไปตามสำนักต่างๆ เนื่องจากมีภารกิจ เรื่อง FLEGT และ AEC ที่ต้องดำเนินการเพิ่มจากเดิมเล็กน้อย ดูเอกสาร การอนุมัติแผนได้ที่นี่ บันทึกอนุมัติแผนงานและแผนเงินปี 2557 
หนังสือสำนักรับรองการป่าไม้เสนอแผน 
ปม. 101-104    ขอให้แก้ไข รหัสบัญชี จาก 91-008 เป็น 91-708  ใน ปม. 102-104
หมายเหตุ หนังสือนำส่งพร้อมสำเนา สำนักรับรองการป่าไม้ จะดำเนินการส่งให้ต่อไป
เบื้องต้นขอให้
สำนักในส่วนภูมิภาคตรวจสอบกับหน่วยเบิกว่าในระบบ GFMIS ว่ามีเงินในระบบแล้วหรือยัง ถ้ามีก็สามารถใช้จ่ายได้เลย  มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และ เป็น กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU -Flegt และ AEC  
และขอความกรุณาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยแจ้งผลการใช้จ่ายและการปฏิบัติงาน
ตามแบบ สรม.1pdf     สรม.2pdf   สรม.3pdf แบบฟอร์มสรม.Doc   ส่งทาง Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   และสำเนา (CC: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
LAST_UPDATED2