English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

News

1567

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเค้กให้กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ณ วังสระปทุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 255... อ่านเพิ่มเติม

1573

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556... อ่านเพิ่มเติม

1561

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556... อ่านเพิ่มเติม

1572

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556... อ่านเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวกิจกรรม

1581

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1580

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ณ สนามบิน ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) จ.เชียงราย อ่านเพิ่มเติม...

1579

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูการดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อ่านเพิ่มเติม...

1578

News image

กรมป่าไม่ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ชื่องาน “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ณ กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1576

News image

กรมป่าไม้จัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2557 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1575

News image

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวบ้านลูกูดู บ้านห้วยยาบ ต.แม่ตื่น บ้านแม่ล่องใต้ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1577

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำนายอภิชาติ รัตนราศรี ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 และคณะ ตรวจหน่วยงานในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1574

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1571

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1568

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจ
       ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และแนวทาง
       การดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดผู้บริหารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป้

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า พ.ศ. 2555-2556
การจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2557
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ส่งรายชื่อหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายและพัธมิตรในการป้องกันรักษาป่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเครือข่ายและพัธมิตรในการป้องกันรักษาป่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- ยกเลิกคำสั่งกรมป่าไม้ สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3474/2556
- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
      เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่อง การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
      เพื่อการใช้ประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน

- ลงพระนามและลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุุทธศักราช 2557
-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 7/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Senior Watershed Management Specialist
- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" และหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางานป่าไม้"

- ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 1
 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
-  ภาพข่าว..ปกป้อง สำนัก9 สาขาปราจีนบุรี (ข่าวสด 12 ก.พ. 57 หน้า 29)
-  นายทุนรุกป่าสงวนปากช่อง (มติชน 12 ก.พ. 57 หน้า 12)
-  ลอบโค่นไม้หอมป่าอนุรักษ์ตรัง (พิมพ์ไทย 12 ก.พ. 57 หน้า 11)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด..โคราช-รุกป่าสงวนฯ (ข่าวสด 12 ก.พ. 57 หน้า 11)
-  มอดไม้เหิมตัดป่าหลังเรือนจำ ผู้ว่าฯลุยสั่งตั้งกรรมการสอบ (มติชน 12 ก.พ. 57 หน้า 9)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น...ยึดไม้พะยูงมูลค่า 1 ล้านบาท (สยามรัฐ 12 ก.พ. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์ดาบกู้ชาติ....แก๊งไม้เถื่อนสาละวิน (พิมพ์ไทย 12 ก.พ. 57 หน้า 1)
-  กฟผ.ป้องไฟป่าน่านเร่งขยายสถานีไฟฟ้า (มติชน 12 ก.พ. 57 หน้า 17)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
-  กรมป่าไม้ ต่อเซลล์ช่วยชีวติไม้สักที่ถูกลักลอบ “กาน” (บ้านเมือง 11 ก.พ. 57 หน้า 23)
-  นักวิ่ง-นักท่องเที่ยวร่วมวิ่งมาราธอนปลุกกระแสอนุรักษ์ป่าเขื่อนแควน้อยฯ
  (พิมพ์ไทย 11 ก.พ. 57 หน้า 11)

-  ชาวแม่สะเรียงพร้อมในรณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
  (เดลินิวส์ 11 ก.พ. 57 หน้า 57)

-  คอลัมน์ รอบรั่วทั่วไทย คุมเข้มป้องไฟป่า-หมอกควัน (คมชัดลึก 11 ก.พ. 57 หน้า 8)
-  คอลัมน์ข่าวสั้นทั่วไทย  ภ.3ลอบตัดไม้พะยูงคดีพุ่ง (เดลินิวส์ 11 ก.พ. 57 หน้า 12)
-  คอลัมน์เลขที่๑ วิภาวดีฯ  ปัญหาของ “พะยูง” (ไทยรัฐ 11 ก.พ. 57 หน้า 15)
-  อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีพบไม้แปรรูปซุก 51 แผ่นไม้ท่อน 13 ท่อน
  (พิมพ์ไทย 11 ก.พ. 57 หน้า 14)

-  ทั่วไทย ข่าวสด..ตรัง-รุกป่าอนุรักษ์ (ข่าวสด 11 ก.พ. 57 หน้า 15)
-  คอลัมน์สารพันปัญหา.. ขอร้องเรียน (ไทยรัฐ 11 ก.พ. 57 หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08-10 กุมภาพันธ์ 2557
-  คอลัมน์คนตามข่าว...บุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ เปิดโปงขบวนการปั่นพะยูง
  (มติชน 10 ก.พ. 57 หน้า 4)

-  คอลัมน์สกู๊ปพิเศษ...นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ สร้างรายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  (สยามรัฐ 9 ก.พ. 57 หน้า 2)

-  คอลัมน์ จับข่าวเอามายำ... วัสดุเหลือใช้ (มติชน 9 ก.พ. 57 หน้า 7)
-  คอลัมน์ฟรีสไตล์..BY เจนศักดิ์  การช่วยชีวิตต้นไม้ (พิมพ์ไทย 10 ก.พ. 57 หน้า 1)
-  เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า (พิมพ์ไทย 10 ก.พ. 57 หน้า 4)
-  ภาพข่าว.. รวมคนขับรถเก๋งลอบขนไม้พะยูงอ้างหาเงินใช้หนี้ (บ้านเมือง 10 ก.พ. 57 หน้า 20)
-  ไม้สักพิษณุโลกถูกกานยืนต้นตาย (มติชน 10 ก.พ. 57 หน้า 13)
-  เสริมเขี้ยว จนท. ป้องป่าสาละวิน (มติชน 10 ก.พ. 57 หน้า 9)
-  ลอบโค่นไม้หอมป่าอนุรักษ์ตรัง (ไทยโพสต์ 10 ก.พ 57 หน้า 2)
-  ทั่วไทยข่าวสด..ตรัง-รุกป่าอนุรักษ์ (ข่าวสด 10 ก.พ. 57 หน้า 16)
-  แก๊งมอดไม้เหิมเกริมลอบโค่นไม้กลางป่าตรัง (พิมพ์ไทย 10 ก.พ. 57 หน้า 4)
-  จับแก๊งขนไม้พะยูงค่า 7 ล. (มติชน 8 ก.พ. 57 หน้า 3)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด ลำปาง-ไฟไหม้ป่า (ข่าวสด 9 ก.พ. 57 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557
-  ดีเดย์ห้ามรถทุกชนิดผ่านช่องสะงำแดนไทย-เขมร (บ้านเมือง 7 ก.พ. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ : ข่าวสั้นทันโลก : ดำรงค์แจงระยองรีสอร์ทถูกต้อง (ไทยรัฐ 7 ก.พ. 57 หน้า 19)
-  คอลัมน์ : สรุปข่าวในประเทศ : ลอบตัดไม้พะยูงวิกฤตดึงทหาร-ตร. ช่วยยึดของกลาง
  มูลค่าทะลุหมื่น...
(มติชนสุดสัปดาห์ 7 ก.พ. 57 หน้า 7)
-  ตะครุบ แก๊งจยย.ใช้ 20 คัน ขนพะยูง สั่งคุมเข้มของกลาง
  (มติชน 7 ก.พ. 57 หน้า 1,15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
-  กรมป่าไม้ kick off รณรงค์ ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์
 
(บ้านเมือง 6 ก.พ. 57 หน้า 23)
-  ภาพข่าว : แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : ประธานเปิดงาน (บ้านเมือง 6 ก.พ. 57 หน้า 14)
-  หลายภาคส่วน จ.ลำพูน รณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติฯ (บ้านเมือง 6 ก.พ. 57 หน้า 14)
-  เตือนภัย...ไฟป่าเผาหญ้าล่ากระต่าย ลามทุ่ง 2 ตำบล (มติชน 6 ก.พ. 57 หน้า 10)
-  คอลัมน์ : ชกหลังข่าว  ท่านรองปลอดประสพกำชับเสียงเข้ม (ไทยรัฐ 6 ก.พ. 57 หน้า 12)
-  ปูเข้าสำนักปลัด กห.ประชุมวางแผนรับมือ บึ้งพร้อมจับพุทธะอิสระ
  (เดลินิวส์ 6 ก.พ. 57 หน้า 1,2,13,14)

-  สอบพื้นที่ศูนย์วิจัยพบตัดไม้จำนวนมาก (ไทยโพสต์ 6 ก.พ. 57 หน้า 6)
-  อ.ป่าไม้วอนทุกฝ่ายป้องรักษา ไม้พะยูง (บ้านเมือง 6 ก.พ. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ : แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องดีๆ... (บ้านเมือง 6 ก.พ. 57 หน้า 14)
คอลัมน์ : ข่าวสั้น : วอนช่วยรักษาไม้พะยูง (บ้านเมือง 6 ก.พ. 57 หน้า 20)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2024
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7093
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้78109
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา71304
mod_vvisit_counterเดือนนี้253902
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา269983
mod_vvisit_counterทั้งหมด19704118

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat