There are no translations available.

  

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่  4739/2551  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ 2551
 
1.ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนารูปแบบการเพาะชำกล้าไม้  และการขยายพันธุ์ไม้
 
2.สำรวจแหล่งผลิตเมล็ดไม้ กำหนดมาตรฐานกล้าไม้คุณภาพ
 
3.สนับสนุน วางแผนการขยายพันธุ์ไม้คุณภาพ และจัดสร้างสวนผลิตกิ่งพันธุ์
            ไม้สาย พันธุ์ดี
 
4.ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ 
            การขยาย พันธุ์ไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน