There are no translations available.

 หนังสือเวียน ปี 2553

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/1239  ลงวันที่  22  กรกฎาคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง

 

            เอกสารแนบ 1

 

            เอกสารแนบ 2

 
 

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1612.5/15003  ลงวันที่  21  กรกฎาคม 2553
เรื่อง การตรวจสอบการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

 
 

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1601.2/14695  ลงวันที่  19  กรกฎาคม 2553
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรํฐ และแนวทางปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัยในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1224  ลงวันที่  21  กรกฎาคม 2553
เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 1 เมษายน 2553

 
 

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมากที่ ทส 1601.6/14802  ลงวันที่  19  กรกฎาคม 2553
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

 
 

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุดที่ ทส 1601.4/ว 5082  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2553
เรื่อง การขยายเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา

 
 

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.2/ว 14594  ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2553
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี

 
 

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1601.2/ว 13414  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2553
เรื่อง วิธีปฏิบัติจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/1182  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2553
เรื่อง ขอส่ง มอก. ในรูปแบบซีดี ครั้งที่ 1/2553

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1182  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2553
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1172  ลงวันที่  15  กรกฎาคม 2553
เรื่อง ประกาศสายงานหรือวิชาชีพที่ขาดแคลน และหลักเกณฑ์การพิจารณาของข้าราชการกรมป่าไม้ ที่จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับการออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2553)

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/1179  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง

 

            เอกสารแนบ 1

 

            เอกสารแนบ 2

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1080  ลงวันที่  7  กรกฎาคม 2553
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/889  ลงวันที่  23  มิถุนายน 2553
เรื่อง อัตราราคาต่อหน่วย

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/888  ลงวันที่  23  มิถุนายน 2553
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/865  ลงวันที่  16  มิถุนายน 2553
เรื่อง การพิจารณาเพื่อเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส จำนวน 1 ตำแหน่ง

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/864  ลงวันที่  16  มิถุนายน 2553
เรื่อง การพิจารณาเพื่อเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้)) ระดับต้น ที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/815  ลงวันที่  8  มิถุนายน 2553
เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/780  ลงวันที่  4  มิถุนายน 2553
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/780  ลงวันที่  1  มิถุนายน 2553
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/763  ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2553
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/767  ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 เรื่อง

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/762  ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2553
เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/727  ลงวันที่  14  พฤษภาคม 2553
เรื่อง แก้ไขบัญชีจัดตำแหน่ง และบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการป่าไม้ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/591  ลงวันที่  23  เมษายน 2553
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดกรมป่าไม้

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/583  ลงวันที่  22  เมษายน 2553
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า (รอบ 6 เดือน)

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/566  ลงวันที่  20  เมษายน 2553
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ วันที่ 1 เมษายน 2553

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/497  ลงวันที่  1  เมษายน 2553
เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการการแจกจ่ายกล้าไม้ประจำปีงบประมาณ 2553

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/497  ลงวันที่  30  มีนาคม 2553
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2553

 
 

หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส 1606.4/822  ลงวันที่  29  มีนาคม 2553
เรื่อง การขอปรับอัตราต่อหน่วยการผลิตกล้าไม้

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/456  ลงวันที่  24  มีนาคม 2553
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/456  ลงวันที่  22  มีนาคม 2553
เรื่อง ขอทราบข้อมูลเทคนิคการเพาะเมล็ดไม้ชนิดต่าง ๆ

 
 

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601/2665  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง การเสนอหนังสือราชการ

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/704  ลงวันที่  16  มีนาคม 2553
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/421  ลงวันที่  16  มีนาคม 2553
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/419  ลงวันที่  15  มีนาคม 2553
เรื่อง การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 

            เอกสารแนบ 1

 

            เอกสารแนบ 2

 

            เอกสารแนบ 3

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/387  ลงวันที่  9  มีนาคม 2553
เรื่อง การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ วันที่ 1 เมษายน 2553

 

            เอกสารแนบ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

 

            เอกสารแนบ 2 ตารางผลการพิจารณาคะแนนของลูกจ้างประจำ

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/8  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ที่ ทส 1606.4/195  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิด

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/119  ลงวันที่  26  มกราคม 2553
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2552

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/103  ลงวันที่  22  มกราคม 2553
เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/102  ลงวันที่  22  มกราคม 2553
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมป่าไม้

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/8  ลงวันที่  5  มกราคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง

 

            เอกสารแนบ 1

 

            เอกสารแนบ 2

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/11  ลงวันที่  5  มกราคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 เรื่อง

 

            เอกสารแนบ 1

 

            เอกสารแนบ 2

 

            เอกสารแนบ 3

 
 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/46  ลงวันที่  12  มกราคม 2553
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบินตามแผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้