หนังสือเวียน กรกฎาคม 2553 PDF Print E-mail
There are no translations available.

หนังสือเวียน ปี 2553

alt

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/1239 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง

 

alt altเอกสารแนบ 1

 

alt altเอกสารแนบ 2

 
 

alt

หนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1612.5/15003 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
เรื่องการตรวจสอบการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

 
 

alt

หนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1601.2/14695 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรํฐ และแนวทางปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัยในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย

 
 

alt

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1224 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
เรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 1 เมษายน 2553

 
 

alt

หนังสือกรมป่าไม้ด่วนมากที่ ทส 1601.6/14802 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

 
 

alt

หนังสือสำนักบริหารกลางด่วนที่สุดที่ ทส 1601.4/ว 5082 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
เรื่องการขยายเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา

 
 

alt

หนังสือกรมป่าไม้ที่ ทส 1601.2/ว 14594 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี

 
 

alt

หนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1601.2/ว 13414 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
เรื่องวิธีปฏิบัติจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

 
 

alt

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ที่ ทส 1606.4/1182 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
เรื่องขอส่ง มอก. ในรูปแบบซีดี ครั้งที่ 1/2553

 
 

alt

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1182 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 
 

alt

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1172 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
เรื่องประกาศสายงานหรือวิชาชีพที่ขาดแคลน และหลักเกณฑ์การพิจารณาของข้าราชการกรมป่าไม้ ที่จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับการออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2553)

 
 

alt

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/1179 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง

 

alt altเอกสารแนบ 1

 

alt altเอกสารแนบ 2

 
 

alt

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.4/1080 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน