หนังสือเวียน กันยายน 2553 PDF Print E-mail
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนกันยายน ปี 2553

alt หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/2308  ลงวันที่  31  สิงหาคม 2553
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/2319  ลงวันที่  31  สิงหาคม 2553
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/2364  ลงวันที่  6  กันยายน 2553
เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ไดรับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/2558  ลงวันที่  13  กันยายน 2553
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการปรับปรังอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับการออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2553)ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/2578  ลงวันที่  16  กันยายน 2553
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/2579  ลงวันที่  13  กันยายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ