หนังสือเวียน ตุลาคม 2553 PDF Print E-mail
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนตุลาคม ปี 2553

alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2678  ลงวันที่  5  ตุลาคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2684  ลงวันที่  6  ตุลาคม 2553
เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2688  ลงวันที่  6  ตุลาคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 2 เรื่อง
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2688  ลงวันที่  7  ตุลาคม 2553
เรื่อง ขอรับของกลางในคดีอาญาที่ 231/2550 คืน
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2759  ลงวันที่  15  ตุลาคม 2553
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2741  ลงวันที่  13  ตุลาคม 2553
เรื่อง กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน 2553
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2787  ลงวันที่  22  ตุลาคม 2553
เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
              alt alt เอกสารแนบ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2782  ลงวันที่  22  ตุลาคม 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2814  ลงวันที่  28  ตุลาคม 2553
เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2825  ลงวันที่  29  ตุลาคม 2553
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน