หนังสือเวียน พฤศจิกายน 2553 PDF Print E-mail
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนพฤศจิกายน ปี 2553

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2827  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
              alt alt เอกสารแนบ 1
              alt alt เอกสารแนบ 2
              alt alt เอกสารแนบ 3
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2853  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
              alt alt เอกสารแนบ 1
              alt alt เอกสารแนบ 2
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2860  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การนำค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2861  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส 1606.4/2866  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/2883  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/2884  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/2885  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล