หนังสือเวียน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๖๑  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๖๔  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๖๕  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนัก@@@กรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๘๗  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๐๑  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับข้าราชการกรมป่าไม้ ที่จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๔)
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๔๒  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๕๑ ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(เพิ่มเติม)