หนังสือเวียน มีนาคม ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนมีนาคม ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๐๙ ลงวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๒๗ ลงวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส (เจ้าพนักงานป่าไม้)
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๒๘ ลงวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดกรมป่าไม้ 
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๕๖ ลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
จำนวน ๓ ฉบับ 
   
alt     - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑/ว ๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   
alt      - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
   
alt       - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ว ๔๙๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ 
   
        - บัญชีเอกสารแนบ
alt  
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๕๔ ลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" 
 
alt  
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๕๕ ลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การให้กู้เงิน
"โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๗"
alt  
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๓๗๔ ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใ
จหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน
alt  
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔๐๙ ลงวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง สำรวจคอมพิวเตอร์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔๑๒ ลงวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนั
งสือ ๔ ฉบับ
   
alt     หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
   
alt     - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๗๓ ลงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
   
alt     - หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๆ๔๒๑.๓/ว ๘๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
   
alt     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดทำประกาศในระบบ e-GP กรณีการแจกแจงหลักปรกันซอง และราคากลางงานก่อสร้าง การบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการร่วมค้า
   
alt      - สิ่งที่ส่งมาด้วย
   
alt      - สิ่งที่ส่งมาด้วย
   
       - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
alt  
alt      - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
alt  
alt      - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕  
alt  
alt      - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖  
alt  
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔๔๙ ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
alt
   
alt  
   
alt