วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF Print E-mail
There are no translations available.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์      บริหารจัดการกล้าไม้ที่มีคุณภาพแก่สังคม โดยการมีส่วนร่วม
 
พันธกิจ          1.  ส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้และของป่า
                        2. ผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพสู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศน์