หนังสือเวียน มิถุ@@@น ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Tuesday, 14 June 2011 07:00
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนมิถุ@@@น ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๖๘  ลงวันที่  ๑๓ มิถุ@@@น ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
    
alt    - เอกสารแนบ  
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๗๘ ลงวันที่  ๑๔ มิถุ@@@น ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ
จำนวน ๒ เรื่อง
alt   
alt    - หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๓๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มิถุ@@@น ๒๕๕๔ เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๑)  
alt   
     - เอกสารแนบ (๑) 
alt   
     - เอกสารแนบ  (๒)
    
alt    - เอกสารแนบ  (๓)
    
alt    - หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ว ๓๖๔๗ ลงวันที่ ๗ มิถุ@@@น ๒๕๕๔ เรื่อง การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๒)   
   
alt    - เอกสารแนบ (๑) 
alt   
alt    - เอกสารแนบ (๒) 
alt   
     - เอกสารแนบ (๓) 
alt   
     - เอกสารแนบ  (๔)
    
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/๗๙๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุ@@@น ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดประกวดผลงานกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบำรุงรักษาป่า และกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ปี พ.ศ.๒๕๕๔   
   
alt    - เอกสารแนบ (๑) 
alt   
alt    - เอกสารแนบ (๒) 
alt   
     - เอกสารแนบ (๓) 
alt   
     - เอกสารแนบ  (๔)
    
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/๘๑๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุ@@@น ๒๕๕๔ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.๒๕๕๔
   
alt    - เอกสารแนบ (๑) 
alt   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๕๕ ลงวันที่ ๙ มิถุ@@@น ๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งหนังสือ
alt   
      - สำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๓๔๔๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  alt
alt   
            - เอกสารแนบ (๑)
    
            - เอกสารแนบ (๒)
    
     - สำเนาหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส ๑๖๐๘/๒๓๑ ลงวันที่ ๓ มิถุ@@@น ๒๕๕๔  alt
    
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๔๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุ@@@น ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพนักงานจ้างเหมาของกรมป่าไม้  alt