หนังสือเวียน สิงหาคม ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Tuesday, 23 August 2011 07:00
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๖๙ ลงวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ
จำนวน ๒ ฉบับ
   
alt     - หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๒๖๒๐ ลงวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
กรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
   
alt     - หนังสือกรมป่าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๒๖๓๐ ลงวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การปรับเงินเดือนข้าราชดารและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับใหม่ (เพิ่มร้อยละ ๕)
 
   
alt  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๗๐ ลงวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอรายชื่อข้าราชการเพื่อประกอบหารพิจารณาคัดเลือก
ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (เจ้าพนักงานป่าไม้) ที่ว่าง
   
alt    
   
alt     
   
alt      
   
     
alt  
alt  
alt  
alt  
alt  
alt  
alt  
alt
   
alt  
   
alt      
   
alt   
   
alt   
   
alt    
   
alt    
   
alt     
   
     
alt  
alt   
alt  
alt  
alt  
alt     
alt  
alt  
   
alt  
   
alt