หนังสือเวียน กันยายน ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Monday, 12 September 2011 07:00
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๑๙๒ ลงวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
   
alt     - เอกสารแนบ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๑๘๘ ลงวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเห
น็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๑๗๐ ลงวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง 
กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒๐๐ ลงวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔
   
alt        - เอกสารแนบ
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒๔๓ ลงวันที่  ๑๙กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง 
ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒๔๗ ลงวันที่  ๒๐กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง 
การมอบหมายการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการในกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรือสถานการณ์เร่งด่วนประเภทต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมalt
alt  
alt      - เอกสารแนบ ๑
alt  
alt      - เอกสารแนบ ๒
alt  
alt  
alt  
alt
   
alt  
   
alt      
   
alt   
   
alt   
   
alt    
   
alt    
   
alt     
   
     
alt  
alt   
alt  
alt  
alt  
alt     
alt  
alt  
   
alt  
   
alt