หนังสือเวียน ตุลาคม ๒๕๕๔ PDF Print E-mail
Thursday, 06 October 2011 07:00
There are no translations available.

 หนังสือเวียน เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๔

   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๐๕ ลงวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการประเมินสมรรถนะของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔)
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
   
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๑๓ ลงวันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ
   
alt      -  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๔๒๑.๓/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผู้ทิ้งงาน
   
alt      -  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๔๒๑.๓/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การแจ้งระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
alt  
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒๘๔ ลงวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการและระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของกรมป่าไม้
alt    
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๕๖ ลงวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการและไปช่วยปฏิบัติราชการ
alt  
        คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๑๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ
   
alt       คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๑๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปช่วยปฏิบัติราชการ
alt     
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้  ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๓๗๙ ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
alt  
alt หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๔๐๔ ลงวันที่  ๒๕ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
alt  
alt  
alt
   
alt  
   
alt      
   
alt   
   
alt   
   
alt    
   
alt    
   
alt     
   
     
alt  
alt   
alt  
alt  
alt  
alt     
alt  
alt  
   
alt  
   
alt