โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป PDF Print E-mail
Monday, 06 February 2012 07:00
There are no translations available.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววิภาพร คันธรส     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงินบัญชีและพัสดุงานการเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์และยานพาหนะของส่วนเพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงาน ด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 3 งานคือ
1) งานธุรการ
            - ว่าที่ร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม หัวหน้างานธุรการ
2) งานการเจ้าหน้าที่
              - นางสาวอนงค์   สายเสน หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
3) งานการเงินบัญชี และพัสดุ
              - ว่าที่ร้อยตรีภูมิรัตน์   นาคอุดม หัวหน้างานการเงินบัญชี และพัสดุ
 
เบอร์โทร : 025614292-3 ต่อ 5519,5546