โครงสร้างฝ่ายพัฒนากล้าไม้ PDF Print E-mail
Monday, 06 February 2012 07:00
There are no translations available.

ฝ่ายพัฒนากล้าไม้

น ายจุมพฏ ชอบธรรม   หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้

หน้าที่รับผิดชอบ
1)    วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีคุณภาพดีและปรับปรุงพันธุ์ไม้
2)    จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งผลิตเมล็ดไม้ที่ได้มาตรฐาน
3)    จัดทำทะเบียนและรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ไม้ภาคต่าง ๆ
4)    จัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ เพื่อแจกจ่ายแก่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สวนป่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
5)    ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม้และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนแก่ภาครัฐและประชาชน
6)    พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคและประสานแผนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้กับศูนฺย์เพาะชำกล้าไม้สวนป่า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
7)    กำหนดและพัฒนาการผลิตกล้าไม้รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนคิดค้นรูปแบบต่าง ๆมาทดลองใช้ในระบบงานเพื่อที่จะให้ได้วิธีที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในการผลิตกล้าไม้แต่ละชนิด
8)    จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาการผลิตกล้าไม้ในรูปแบบที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับกล้าไม้แต่ละชนิด
9)    พัฒนาและส่งเสริมวิธีการขยายพันธุ์ไม้โดยวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น  การตอน  ปักชำ ติดตา  และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10)  ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้านการเงินและงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์ผู้เชี่ยวชาญและความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความช่วยเหลือและโครงการพิเศษเฉพาะพื้นที่เพื่อพัฒนางานเพาะชำกล้าไม้
11)  พัฒนาคุณภาพกล้าไม้ให้มีมาตรฐาน
และปฏิบัติงาน ด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 งานคือ
1) งานพัฒนาเทคนิค
            - นางสาวมาลิณี โพธิ์กระเจน  หัวหน้างานพัฒนาเทคนิค
2) งานส่งเสริมการพัฒนากล้าไม้
             - น ายวีรพงษ์ โสมปัดทุม หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนากล้าไม้
 
เบอร์โทร : 025614292-3 ต่อ 5517