โครงสร้างฝ่ายติดตามและประเมินผล PDF Print E-mail
Monday, 06 February 2012 07:00
There are no translations available.ฝ่ายติดตามและประเมินผล


 นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล  หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
หน้าที่รับผิดชอบ
1)    กำหนดแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้
2)    ประสานงานและรวมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนกล้าไม้
3)    ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการเพาะชำกล้าไม้เพื่อจัดทำรายงาน
4)    รวบรวมแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการผลิตกล้าไม้
5)    รวบรวมผลการดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ของทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแล้วทำการรายงานผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกรมป่าไม้ต่าง ๆที่กำหนดไว้
6)    ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในท้องที่แล้วนำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
7)    ทำการรวบรวมจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีทีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้   แล้วเผยแพร่ผลงานดังกล่าวให้หน่วยงานต่าง ๆ    ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
และปฏิบัติงาน ด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 งานคือ
1) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
            - นางสาวชลลดา  ศรีพิมพ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2) งานติดตามและประเมินผล
             - น ายศุภกิจ จันทร์กลั่น   หัวหน้างานติดตามและประเมินผล          
 
เบอร์โทร : 025614292-3 ต่อ 5551