หนังสือเวียน กรกฎาคม ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Monday, 16 July 2012 07:00
There are no translations available.

หนังสือเวียน เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๕๕

   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๑๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๑๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
   
    - เอกสารแนบ
   
     - เอกสารแนบ
   
  โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
   
    หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๓๕๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
   
    
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๓๓๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ
   
      
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๓๓๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๕ ฉบับ