หนังสือเวียน สิงหาคม ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Wednesday, 01 August 2012 07:00
There are no translations available.

หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๕

   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๓๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำกรมป่าไม้
   
  - เอกสารแนบ
   
  - เอกสารแนบ
   
   - ตัวอย่าง
   
  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๓๗๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เนื่องในโอกกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
   
   - เอกสารแนบ
   
   หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๕๒๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการผระชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
   
     - เอกสารแนบ