หนังสือเวียน กันยายน ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Monday, 10 September 2012 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๕

   
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๒๐๓๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกำหมดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๙๑๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๙๑๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๘๔๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๖ ฉบับ
   
    - เอกสารแนบ
   
    - เอกสารแนบ
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๘๓๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๘๐๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครางการเกษียณอายุก่อนกำไหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับการออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
 
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่ไม่ใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน
 
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนทีสุด ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๕๘๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมป่าไม้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนทีสุด ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๘๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
   
       - แบบประเมิน
   
       - แบบมอบหมายงาน
   
   หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๕๔๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ