หนังสือเวียน ตุลาคม ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Friday, 19 October 2012 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๕

   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๒๐๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ส่งบัญชีความต้องการยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากฝ่ายพลเรือนในภาวะไม่ปกติ
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๑๕๓๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๔ ฉบับ
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๒๐๓๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และกำหมดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
   
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.
๔/๒๐๔๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง บันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม