หนังสือเวียน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Wednesday, 31 October 2012 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๕

     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๘๐๗ 
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจามราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับการออกจากราชการตามาตรการฯ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๒๔๖
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง สรุปการประชุมการมอบนโยบายของ รมว.ทส. ที่มอบให้แก่หน่วยงานในสังกัด ทส. เมื่อวันจันทร์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๒๐๘
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส.
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๒๐๔
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๙๖
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกองทัพบก
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๖๕
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการกรมป่าไม้
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๕๕
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๕๔
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการ
กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๔๙
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๕ ฉบับ
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๓๗
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๓๖
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๑๒๓
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว