หนังสือเวียน ธันวาคม ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Friday, 16 November 2012 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๕

       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๔๒๑
ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ  
   
       
  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๒๓๙๑
ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๔๐๔
ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
   
       
  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๒๓๗๐๕
ลงวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๓๔๗
ลงวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  ต่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน  
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๓๑๖
ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ ทส. ในการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย (กิจกรรมการเพาะและปลูกแฝก และกิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้)  
 
     
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๒๒๙๐ ลงวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการฟื้นฟู
การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า
๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)