หนังสือเวียน มกราคม ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Thursday, 27 December 2012 07:00
There are no translations available.

 

หนังสือเวียน เดือนมกราคม ปี ๒๕๕๖

         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๗๐
ลงวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง  การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรมป่าไม้
(รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๖๙
ลงวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๗
ลงวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๘๖
ลงวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
     
         
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๕๑
ลงวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคทรัพย์สิน 
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๒
ลงวันที่  ๓ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๔
ลงวันที่  ๒ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  
   
       
  หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/๒๔๒๒
ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ